Μελέτες

 • Πανεπιστημιακή Κλινική Αρεταίειου Νοσοκομείου. Επιστημονική συνεργάτις στο Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας & Υπεύθυνη του Τμήματος Μαστού. Συμμετείχε ενεργά σε πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα. Μέρος της ερευνητικής αυτής προσπάθειας δημοσιεύθηκε σε διεθνή περιοδικά, ενώ ορισμένος αριθμός μελετών ανακοινώθηκε σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Επιπλέον, οι μελέτες που παρατίθενται υπεβλήθησαν στην Ιατρική Σχολή ως Διδακτορικές Διατριβές. 1997 – Ιούλιος 2000.
 • Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας του Α’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας: Μελέτη σε ασθενείς με μονήρεις και πολλαπλές κοιλοτικές εξεργασίες του πνεύμονα. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών των κοιλοτικών εξεργασιών του πνεύμονα σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε FNA πνεύμονα υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου για τη διάκριση ανάμεσα σε καλοήθεις από κακοήθεις κοιλοτικές εξεργασίες. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Radiology ως Pictorial Essay.
 • Τμήματα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας του Α’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας και της ΩΡΛ Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου: Μελέτη σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συμβολής της υψηλής ευκρίνειας της αξονικής τομογραφίας και του μαγνητικού συντονισμού στην ανίχνευση αλλοιώσεων του έσω ωτός και της ακουστικής οδού σε ασθενείς με νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Διδακτορική Διατριβή Αθηνάς Βούρτση.

Ακολούθησαν οι κάτωθι δημοσιεύσεις:

 • Vourtsi A. et al. Abnormal enhancement of the membranous labyrinth in a case of relapsing polychondritis. Annals of Otology, Rhonology & Laryngology 1998; 107:81-82
 • Vourtsi A. et al. Langerhans cell histiocytosis with involvement of the pons: Case report. Neuroradiology 1998; 40:161-163
 • Βούρτση Α. και συνεργάτες. Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα: Ευρήματα με MRI και HRCT σε μεγάλη σειρά ασθενών. Ελληνική Ακτινολογία, 1999;30(2):143-155
 • Τμήμα Υπερήχων του Α’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας: Μελέτη σε γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η αξία της έγχρωμης Doppler υπερηχοτομογραφίας στην έγκαιρη διάγνωση της εξωμήτριας κύησης και τη διαφορική διάγνωση αυτής υπό άλλη παθολογία. Επιπλέον, έγινε συσχέτιση των υπερηχογραφικών ευρημάτων με τα επίπεδα της χοριακής γοναδοτροπίνης του ορού του αίματος. Δημοσίευση στο περιοδικό European Radiology.Vourtsi A. et al 1999;9:1208-1213
 • Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας και της ΩΡΛ Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου: Μελέτη σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη κλινική διάγνωση της νόσου του Meniere. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αξία των νεοτέρων απεικονιστικών μεθόδων στη διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με νόσο του Meniere. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε ο μεμβρανώδης λαβύρινθος, ιδίως ο ενδολεμφικός πόρος στο πάσχον και στο υγιές ους και μετρήθηκε η απόσταση από τον οπίσθιο ημικύκλιο σωλήνα έως των υπαραχνοειδή χώρο. Αρχικώς, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία των λιθοειδών. Στη συνέχεια διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία όπου ελήφθησαν λεπτές τομές 1mm με χρήση των νεοτέρων τεχνικών τις 3D TSE και ακολούθησε η τρισδιάστατη μετεπεξεργασία. Διατριβή της ακτινολόγου Ευσταθίας Σταθοπούλου. (επιμελήτρια νοσοκομείου ΚΑΤ).
 • Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας και της ΩΡΛ Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου: Μελέτη σε ασθενείς με χρόνια μέση ωτίτιδα και επίκτητο χολοστεάτωμα. Η απεικόνιση έγινε με τη χρήση αξονικής τομογραφίας υψηλής ευκρίνειας καθώς και μαγνητικής τομογραφίας. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της αξίας του μαγνητικού συντονισμού στη διάκριση μεταξύ χρόνιας μέσης ωτίτιδας και επίκτητου χολοστεατώματος. Σε κάθε περίπτωση έγινε σύγκριση των ευρημάτων με τα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης.
 • Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας και Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου: Μελέτη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων της θεραπείας με ορμονική υποκατάσταση, είτε ως μονοθεραπεία με οιστρογόνα είτε ως συνδυασμός οιστρογόνου και προγεσταγόνου μέσω μαστογραφικών ευρημάτων. Στη μελέτη αυτή συγκρίθηκαν τα μαστογραφικά ευρήματα σε γυναίκες της ομάδας μαρτύρων.

Ακολούθησαν οι κάτωθι δημοσιεύσεις:

 • Breast pain and mammographic density increase as a consequence of raloxifene therapy. G.E. Christodoulakos, I.V. Lambrinoudaki, A.D. Vourtsi, K.P. Panoulis, G.C. Creatsas. Journal of Endocrinological Investigation 25:564-566, 2002
 • The effect of various regimens of hormone replacement therapy on mammographic breast density. George E. Christodoulakos, Irene V. Lambrinoudaki, Konstantinos P.C. Panoulis, Athina D. Vourtsi, L. Vlachos, E. Georgiou, George C. Creatsas Maturitus 45 (2003) 109-118.
 • Mammographic changes associated with raloxifene and tibolone therapy in postmenopausal women: a prospective study. George E. Christodoulakos, MD, Irene V. Lambrinoudaki, MD, Athina D. Vourtsi, MD, Konstantinos P.C. Panoulis, MD, Dimitrios A. Kelekis, MD, George C. Creatsas, MD, FACS
 • Menopause: The Journal of The North American Menopause. Society Vol. 9, No. 2, pp. 110-116
 • Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας και Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου: Μελέτη που διερεύνησε τα επίπεδα του ολικού σιαλικού οξέος [Total Sialic Acid – TSA] και του σιαλικού οξέος στα λιπίδια καθώς και του δεσμευομένου σιαλικού οξέος [Lipid and Bound Sialic Acid – LSA] σε ασθενείς με οριακές προ-καρκινωματώδεις αλλοιώσεις του μαζικού παρεγχύματος ή σε ασθενείς στις οποίες υπήρχε πρόσφατη ιστολογική διάγνωση αρχόμενου καρκίνου του μαστού. Τα επίπεδα του TSA & LSA συσχετίστηκαν με τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης, της μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε ιστολογική επιβεβαίωση των ευρημάτων. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η τυχόν συσχέτιση των επιπέδων του TSA και LSA με τα απεικονιστικά ευρήματα, ώστε να διακοπεί η φυσική πορεία του καρκίνου του μαστού.
 • Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών: Μελέτη σε επιλεγμένες ομάδες γυναικών με αμφίβολα κλινικά, μαστογραφικά και υπερηχογραφικά ευρήματα. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συμβολή της μαγνητικής μαστογραφίας μετά από χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας στη διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού και η συσχέτιση των ευρημάτων αυτών με την κλινική εξέταση καθώς και με τα ευρήματα της κλασικής μαστογραφίας και της υπερηχογραφίας. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε μαγνητική μαστογραφία μαστού σε μηχάνημα 1,5 Tesla, Philips Gyroscan με τη χρήση ειδικού πηνίου μαστού. Σε ασθενείς που τα ευρήματα ήταν περισσότερο συμβατά με καλοήθεια ακολούθησε συντηρητική παρακολούθηση και επανέλεγχος των ασθενών για τα επόμενα τουλάχιστον 3 έτη. Σε ασθενείς που τα ευρήματα ήταν ύποπτα για κακοήθεια ακολούθησαν η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης και η ιστολογική επιβεβαίωση των ευρημάτων. Υπεβλήθη στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών όπου εκρίθη ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ η κ. ΑΘΗΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή μελών ΔΕΠ για πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα στον τομέα (12) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.